Zulassungen

Akkreditierung gemäß DIN EN ISO/IEC 17025

Akkreditierung DAkkS

- DIN 18104-1
- DIN 18104-2
- DIN 18251-1
- DIN 18251-2
- DIN 18251-3
- DIN 18252
- DIN 18257
- DIN 18267
- DIN EN 1303
- DIN EN 1906
- DIN EN 12209
- DIN V ENV 1627
- DIN V ENV 1628
- DIN V ENV 1629
- DIN V ENV 1630
… und weitere Prüfbereiche gemäß Urkunde

Akkreditierung gemäß DIN EN ISO/IEC 17065

Akkreditierung DAkkS

PIV CERT

Notifizierungen gemäß EU-BauPVO

Bescheid DIBt

- DIN EN 13830
- DIN EN 179
- DIN EN 1125
- DIN EN 1935
- DIN EN 12209
- DIN EN 14351-1
- DIN EN 14846

Anerkennung gemäß Landesbauordnung

Bescheid DIBt

- DIN 18250
- DIN 18273

Anerkennung gemäß DIN CERTCO

Anerkennung DIN CERTCO

- DIN 18104-1
- DIN 18104-2
- DIN 18106
- DIN 18251-1
- DIN 18251-2
- DIN 18251-3
- DIN 18252
- DIN 18257
- DIN EN 1303
- DIN EN 1906
- DIN V 18054
- DIN V 18103
- DIN V ENV 1627
- DIN V ENV 1628
- DIN V ENV 1629
- DIN V ENV 1630